หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สาขาวิชาสถิติ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา
ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
- ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงใหม่ เขตกงสุล 11 จังหวัดภาคเหนือ
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ
ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2564 16:04:50     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 127

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด