หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณทิตให้มีความรู้  ความสามารถ  คิดเป็น  ปฏิบัติได้ มี คุณธรรมจริยธรรม  และสามารถบูรณาการสถิติเข้ากับศาสตร์อื่นได้  เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสถิติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
  2. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีงาม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs)

    PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาสถิติศาสตร์

    PLO2: อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาสถิติศาสตร์

    PLO3: ประยุกต์เนื้อหาในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

    PLO4: มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์อย่างมีระบบ

    PLO5: ประยุกต์ความรู้ทางสถิติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    PLO6: สำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม

    PLO7: ใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม

    PLO8: ใช้สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลและติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอข้อมูล

    PLO9: นำเทคนิคทางสถิติศาสตร์ และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม