หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

      

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณทิตให้มีความรู้  ความสามารถ  คิดเป็น  ปฏิบัติได้ มี คุณธรรมจริยธรรม  และสามารถบูรณาการสถิติเข้ากับศาสตร์อื่นได้  เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

พันธกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางสถิติและการจัดการข้อมูล สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติและการจัดการข้อมูลในการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
  2. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสถิติ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
    เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ การรักษาความลับของข้อมูล การป้องกันความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล การให้บริการข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและบัณฑิตสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมดิจิทัลได้