หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมค่ายซัมเมชั่นแคมป์ (Summation Camp) ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี่้  โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางสถิติให้กับนักเรียน และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ไปต่อยอดและสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งภายกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางสถิติ และการเขียนโปรแกรมคำนวนค่าทางสถิติกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2562 15:15:17     ที่มา : หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 632

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง วันที่ 19 มีนาคม 2567 หลักสูตรฯ สถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เยี่ยมชมกระบวนผลิตและการควบคุณภาพ ในหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3) หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Statistics & Data Management Unit) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4) บริษัทธนภักดี จำกัด
1 พฤษภาคม 2567     |      118