ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลการเรียนรู้รายวิชา

                             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ                 
             (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ
 (ปรับปรุง พ.ศ.2565)
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

 

          ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes; CLOs)


  รายละเอียด CLOs รายวิชาหลักสูตร


ปรับปรุงข้อมูล 30/6/2565 7:55:30
, จำนวนการเข้าดู 0