หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

โครงสร้างการบริหารงาน

 
Ph.D.(Applied Statistics) สถิติประยุกต์
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สถิติประยุกต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Ph.D.(Applied Statistics) สถิติประยุกต์
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) ชีวสถิติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ลาศึกษาต่อ)

 

สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (สต.ม.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สถิติ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สถิติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(ลาศึกษาต่อ)
 
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ   วงศ์พระจันทร์
Ph.D.(Statistics) สถิติ
อาจารย์ผู้สอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
อาจารย์ผู้สอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สถิติประยุกต์
นางสาวธนันณัฐ สุขแสวง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ
ผู้ประสานงานประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ