หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University

โครงสร้างการบริหารงาน

 
บุคลากรประจำหลักสูตรฯ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ลาศึกษาต่อ)