หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง วันที่ 19 มีนาคม 2567 หลักสูตรฯ สถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และการประยุกต์งานวิชาการด้วยประสบการณ์จริง โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เยี่ยมชมกระบวนผลิตและการควบคุณภาพ ในหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3) หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Statistics & Data Management Unit) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4) บริษัทธนภักดี จำกัด
1 พฤษภาคม 2567     |      128
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล เป็นวิทยากรบรรยาย /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรในสาขาวิชาฯ ณ ห้องบรรยาย 2504 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 กุมภาพันธ์ 2567     |      205
โครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดโครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ดังนี้?1.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์?2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี?3.เพื่อให้รุ่นพี่ และ รุ่นน้องได้เรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมวันนี้ มีกำหนดการตามลำดับดังต่อไปนี้?1.กิจกรรมโต้วาทีในญัตติ “รีเทิร์น หรือ เดินหน้า”?2.กิจกรรมเกมใบ้คำ?3.กิจกรรมเกมคีบลูกปิงปอง?4.กิจกรรมเกมตีกอล์ฟภูเขา?5.กิจกรรมเกมแม่น้ำพิษ?6.กิจกรรมกินวิบาก?7.กิจกรรมแข่งขันแชร์บอล?8.การพักรับประทานอาหารเย็น?9.การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีเหลือง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง 3 สี
15 สิงหาคม 2566     |      328
กิจกรรมไหว้ครู สาขาวิชา ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดกิจกรรมไหว้ครู สาขาวิชา ณ ห้องบรรรยาย 2504 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการแสดงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ พร้อมทั้งมีการพิธีเจิมหนังสือ และพิธีมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ ดังนี้รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566มีรายนามดังต่อไปนี้ผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ขันธมะผลการเรียน ระดับดีมาก ได้แก่ นายจิตบูรพา คำมาผลการเรียน ระดับดี ได้แก่ นายกฤติชัย โรจะนะรายชื่อนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566มีรายนามดังต่อไปนี้พัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่1. นายจักรพัฒนพงษ์ อินทรสัตยพงษ์2. นายณภัทร์ ขนาดกำจายพัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีมาก ได้แก่1. นายภูเมธ ผูกใจ2. นายสุเนติพล สุวรรณเพชรพัฒนาการด้านการเรียน ระดับดี ได้แก่1. นางสาวเยาวภา จันเขียว2. นางสาวพิชญา สร้อยวิทยา3. นายภาณุพงศ์ วันทอง4. นางสาวสุทิวัน พรมสุขรายชื่อนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายนามดังต่อไปนี้1. นางสาวหัสยา สูงพิมพ์2. นางสาวมัทนพร วิญญาเงือก
15 สิงหาคม 2566     |      297
ทั้งหมด 4 หน้า