หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
โครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดโครงการสานสัมพันธ์สถิติและการจัดการสารสนเทศ-SIM Day ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ดังนี้?1.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์?2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี?3.เพื่อให้รุ่นพี่ และ รุ่นน้องได้เรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมวันนี้ มีกำหนดการตามลำดับดังต่อไปนี้?1.กิจกรรมโต้วาทีในญัตติ “รีเทิร์น หรือ เดินหน้า”?2.กิจกรรมเกมใบ้คำ?3.กิจกรรมเกมคีบลูกปิงปอง?4.กิจกรรมเกมตีกอล์ฟภูเขา?5.กิจกรรมเกมแม่น้ำพิษ?6.กิจกรรมกินวิบาก?7.กิจกรรมแข่งขันแชร์บอล?8.การพักรับประทานอาหารเย็น?9.การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปีโดยการแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีเหลือง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง 3 สี
15 สิงหาคม 2566     |      49
กิจกรรมไหว้ครู สาขาวิชา ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดกิจกรรมไหว้ครู สาขาวิชา ณ ห้องบรรรยาย 2504 อาคาร 60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการแสดงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ พร้อมทั้งมีการพิธีเจิมหนังสือ และพิธีมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ ดังนี้รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566มีรายนามดังต่อไปนี้ผลการเรียน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ขันธมะผลการเรียน ระดับดีมาก ได้แก่ นายจิตบูรพา คำมาผลการเรียน ระดับดี ได้แก่ นายกฤติชัย โรจะนะรายชื่อนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566มีรายนามดังต่อไปนี้พัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่1. นายจักรพัฒนพงษ์ อินทรสัตยพงษ์2. นายณภัทร์ ขนาดกำจายพัฒนาการด้านการเรียน ระดับดีมาก ได้แก่1. นายภูเมธ ผูกใจ2. นายสุเนติพล สุวรรณเพชรพัฒนาการด้านการเรียน ระดับดี ได้แก่1. นางสาวเยาวภา จันเขียว2. นางสาวพิชญา สร้อยวิทยา3. นายภาณุพงศ์ วันทอง4. นางสาวสุทิวัน พรมสุขรายชื่อนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2566 มีรายนามดังต่อไปนี้1. นางสาวหัสยา สูงพิมพ์2. นางสาวมัทนพร วิญญาเงือก
15 สิงหาคม 2566     |      47
โครงการปฐมนิเทศ และติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา (กิจกรรมครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปฐมนิเทศ และติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา (กิจกรรมครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566) โดยเป็นการชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ และติดตามผลการศึกษา แผนการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี ตลอดจนการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรม และท้ายสุดมีการประชุมชมรมสถิติฯ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2566
15 สิงหาคม 2566     |      36
เสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีกรอบแนวคิดผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรม“
วันที่ 8 มีนาคม 2566 สาขาวิชาฯ จัดเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีกรอบแนวคิดผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรม“ ณ ห้องประชุม 2505 อาคาร 60 ปีแม่โจ้โดยวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด และ อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกิจกรรม ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
15 มีนาคม 2566     |      29184
กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง "สิทธิ ผลประโยชน์ บทบาทหน้าที่ เสรีภาพทางวิชาการ"
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง "สิทธิ ผลประโยชน์ บทบาทหน้าที่ เสรีภาพทางวิชาการ"ณ ห้องบรรยาย 2504 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งหัวข้อที่ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ จรรยาบรรณข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้การประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งวิขาการตามเกณฑ์ กพอ. 2564และข้อพึงระวังในการจัดทำผลงานวิชาการ 
15 มีนาคม 2566     |      2957
ทั้งหมด 2 หน้า