หลักสูตรสาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Program in Statistics and Information Management, Faculty of Science, Maejo University
โครงการซัมเมชันแคมป์ "นักสถิติตัวน้อย" ครั้งที่ 18
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมค่ายซัมเมชั่นแคมป์ (Summation Camp) ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี่้  โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางสถิติให้กับนักเรียน และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ได้จากค่ายในครั้งนี้ไปต่อยอดและสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งภายกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางสถิติ และการเขียนโปรแกรมคำนวนค่าทางสถิติกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
20 กันยายน 2562     |      633
ทั้งหมด 4 หน้า